LASIK-от (Laser in situ Keratomileusis) во моментот е најчесто употребуваниот метод. Првенствено се припрема мал капак од епителот и горниот слој на стромата кој што се крева како корица од книга. Отстранувањето со ласер се врши внатре во надворешната строма. Потоа малиот капак се враќа повторно на своето место. Во рок од неколку часови епителот ги затвора препарираните страни, и окото не се дразнува. LASIK-от е безболен. 70% од пациентите, следниот ден можат да управуваат со возилото.