Длабоката склеректомија и вискоканалостомијата се дел од нефилтрирачката хирургија и како такви се помалку инвазивни одошто филтрирачката хирургија, затоа што овие ја оставаат нечепната предната очна комора (внатрешноста на окото) и

Генерално, овие процедури имаат помалку компликации од стандардната филтрирачка хирургија (трабекулектомија), но се помалку ефективни од каналопластиката.