Правата на пациентот и институцијата

 1. Право да ги користи услугите

Секој поединец кој аплицира во нашата клиника има право да ги користи сите услуги кои се нудат, без разлика на јазик, вера, раса или секта на која што му припаѓа. Нашите пациенти имаат право да добијат информации за дијагностиката и услугите за третман понудени од страна на нашата клиника и за тоа како може да има корист од нив.

 1. Правото на информација и потврда

Сите наши пациенти имаат право да добијат целосни информации за предложените интервенции, медицински потенцијалните ризици и придобивки, алтернативите, резултатите од останување без третман како и нивната здравствена состојба вклучувајќи ја тука и следната постапка која треба да се преземи. Оваа информација им се дава директно или преку нивните законски застапници, на јазик разбирлив за нив.

Сите наши пациенти имаат право да добијат печатена копија од регистрацијата на медицински постапки при третманот, доколку тие достават барање во писмена форма за тоа.

Освен информацијата и потврдата во врска со здравствените и правни обврски, нашите пациенти, исто така, имаат право да одлучат за медицинскиот третман по добивање на соодветните информации како што се ризикот од сериозни несакани ефекти, ризикот од губење на животот, проблемите поврзани со периодот за регенерација или веројатноста за успех. Користењето на ова право од страна на нашите пациенти значи дека тие ги одобриле планираните постапки за спроведување.

Нашите пациенти имаат право да добијат доволно информации за да се направи вистинската оценка во однос на болката и нејзиниот третман.

Нашите пациенти и нивните семејства имаат право да добијат информации во врска со начинот на спроведување на изборот да донирање органи и другите ткива.

Нашите пациенти и нивните семејства имаат право да добијат информации во врска со начинот, како тие можат да учествуваат во клиничките истражувања и експериментите кои се спроведуваат во клиниката. Исто така, пациентите кои се согласуваат да учествуваат во овие активности и нивните семејства имаат право да добијат информации за тоа, како да се заштитат во овој случај.

Нашите пациенти имаат право да добијат јасни информации за мисијата на клиниката.

 1. Правото на запознавање, избор и промена на персоналот

Нашите пациенти имаат право да бидат информирани за идентитетот, должностите и титулите на лекарите, медицинските сестри и другиот персонал од здравствена заштита, како и правото да се избере или промени овој персонал.

 1. Право на избор и промена на институцијата

Нашите пациенти имаат право на избор и промена на институција или здравствениот центар, под услов тие да се во согласност со барањата на законодавството на кое подлежи на пациентот.

 1. Правото да се одбие или прекинување на терапијата

Пациентите имаат право да го одбијат или прекинат спроведувањето на планираниот или тековниот третман, освен ако не е правно обврзувачки да го продолжат третманот и под услов тие да преземат одговорност за можни негативни резултати.

 1. Право на приватност

Нашите пациенти имаат право да добијат соодветни услови за приватноста на услуги во текот на периодот на третман. Здравствениот статус, здравствена состојба и сите приватни информации на сите лица кои се применуваат во нашата клиника, се заштитени на таков начин што ќе останат доверливи и по смртта. Информации за пациентот може да се прогласи само со своите експлицитна дозвола или посебен судска одлука.

 1. Право на почит

Нашите пациенти имаат право да се прегледуваат и да се третираат со почит, добро и љубезно, гарантирајќи им заштита на нивниот личен углед во секое време и во било која околност.

 1. Право на консултации

Нашите пациенти имаат право да побара консултант за нивната дијагноза и третманот. Консултантот предлага примарен третман но матичниот лекар е одговорен за пациентот и донесува процедури.

 1. Право на безбедност

Секој има право да се очекува или да побара да биде безбеден во здравствена установа. Нашата клиника ги има преземено сите неопходни мерки на претпазливост за безбедност на животот и имотот на нашите пациенти, посетители и нивните придружници. Во нашата клиника се, исто така, преземени соодветни мерки за заштита на децата, лицата со посебни потреби и постари пациенти (кои се сами, кои им треба нега, кои немаат придружник).

 1. Правото да се има придружник и да се примаат посетители

Нашите пациенти имаат право да примаат посетители и да имаат придружник за време на периодот на престој во клиниката, во согласност со постапките и принципите утврдени од страна на нашата клиника.

 1. Правото на жалба / да го изнесе мислењето или предлози

Во случај на прекршување на правата на пациентите, пациентите и нивните семејства имаат право да иницираат спроведување на механизмот на жалба, ревизија, финализација и прием на информации за резултатот од оваа постапка.

 1. Правила и апликации на здравствена установа

Нашите пациенти имаат право да добијат информации во врска со правилата и болничките постапки кои ќе се применат на нив.

 1. Трошоците за дијагноза и третман

Нашите пациенти имаат право да ја знаат цената на услугата пред да се започне со третманот а после третманот, имаат право да побараат и да добијат детална јасна фактура/сметка во врска со плаќањето на услугата која ја добиле.

Обврски на пациентите

 1. Давање информации

Оваа одговорност вклучува одговорност на пациентот, да им даде на лекарите и медицинските сестри одговорни за медицинските услуги, сите потребни и потполни информации релевантни за неговата здравствена состојба.

 1. Усогласеност со предлози

Нашите пациенти имаат одговорност за спроведување терапијата за лекување одредена од страна на нивниот лекар и да прифати, болничкиот персонал да го спроведе планот за здравствена заштита определен од страна на лекарот.

 1. Одбивање на планираниот третман

Нашиот пациент е одговорен за последиците од одбивањето на планираниот третман.

 1. Почитување на правилата на здравствената установа

Нашите пациенти се одговорни да ги почитуваат правилата и постапките кои се применуваат во нашата здравствена установа.

 1. Однесување со почит

Нашите пациенти се одговорни да постапуваат во согласност со мерките на претпазливост и правилата кои ги применува клиниката, во случај на бучавата, посетители или чад, кои ги вознемируваат другите или претставуваат опасност за пациентите и нивните семејства.

 1. Контрола на инфекција

Од нашите пациенти и нивните семејства се очекува да бидат претпазливи во врска со сите мерки кои биле одредени за да се спречи ширењето на инфекцијата.

 1. Одговорност за плаќање

Нашите пациенти се одговорни за плаќање на трошоците за прегледите, дијагнозата и третманот. Нашите пациенти и нивните семејства, доколку намерно го оштетат недвижниот имот и потрошниот материјал, одговорни се да платат за тоа.

 1. Придружниците и гостите

Нашите пациенти се одговорни да прифатат во исто време, најмал можен број на посетители, кои не треба да носат храна или пијалаци и да не ги користат личните работи на другите пациенти. Исто така, посетителите се одговорни да го почитуваат распоредот за посети на клиниката.

*** Оваа изјава е подготвена во согласност со Албанската Повелба за правата на пациентите и во согласност со одлуките донесени со Амстердамската Декларацијата.