Образование

2000-2006 Завршила со високи резултати Медицински и Хируршки Факултет на Универзитетот во Падова, Италија со одбрана на темата: „Долгорочни резултати (за 24 месеци) на комбинираниот третман IVT- PDT на макуларната дегенерација поврзана со возраста” кој подоцна беше објавен

2007 По успешно полагање на државниот испит, регистрација во Редот на лекарите во Падова (бр. 10742)

2007-2012 Специјализација на одделението за офталмологија на Универзитетската болница во Падова, каде што дипломира со титула: “M.D. (Doctor in Medicine) на офталмологија” со одбрана на темата: Ретинален хемангиом кај болеста на Von Hippel-Lindau: Врската помеѓу генетските мутации и клиничките фенотипови (анализа на 189 пациенти) која е во постапка за публикација.

2007-2008 Глаукомот и патологијата на корнеата, дијагностика и третман.

2008-2009 Педијатриска офталмологија и страбизмус: дијагностика, третман, Неуроофталмологија, дијагностика, третман.

2009-2012 дијагностика и третман ма болестите на мрежницата.

Работно искуство

2011- јули 2012 Офталмолог во клиниката “Oculisti Associati” во Падова.

Септември 2012- март 2015 Офталмолог во Мултиспецијалистичката болница “Салус” во Тирана и при Центарот за рехабилитација во Мота ди Ливенца (Motta di Livenza) во Италија.

Март 2014 – Октомври 2014 Офталмолог во здравствениот центар „Пресвета Богородица на добриот совет“ (Zoja e Këshillit të Mirë), Тирана

Март 2015 и во продолжение офталмохирург во Германската очна клиника, Тирана.

Членство:

  • AAO: Американска Офталмолошка Академија (American Academy of Ophtalmology)
  • ESCRS: Европско друштво за катаракта и рефрактивна хирургија (European Society of Cataract and Refractive Surgery)
  • SOI: Италијанско друштво за офталмологија (Società Oftalmologica Italiana)
  • SHMSHO: Сенародно албанско друштво за офталмологија (Shoqata Mbarëshqipetare e Oftalmologjisë)
  • GAT: Ангиографска група на Тривенето, Италија (Gruppo Angiografico Triveneto)
  • SOT: Друштво за офталмологија на Тривенето, Италија (Società Oftalmologica Triveneta)

Претставник на младите албански окулисти во Друштвото на окулисти на југоисточна Европа (SEEOS)

МЕЃУНАРОДНИ СТУДИИ И ИЗДАНИЈА:

The prevalence of age-related macular degeneration in Italy (PAMDI) study: report 1. Ophthalmic Epidemiology. 2011 Jun,18 (3): 129-136 Piermarocchi S, Segato T, Scopa P, Masetto M, Ceca S

Retinal ganglion Cells and Hereditary optic Atrophy. A Spectral optical Coherence Tomographpy Study Stefano Piermarocchi MD, Stela Ceca, MD, Piero Barboni, MD, Edoardo Midena, MD www.retinasociety.org

Dietary Habits and Age- Related Macular Degeneration in a European population. The PAMDI Study, FFQ Report S. Piermarocchi; T. Segato; A. Turrini; T. Peto; S. Ceca; P. Scopa Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.. 2009; 50 (13):276. doi:

TEMA

– Премин од Ranibizumab на Bevacizumab кај рефрактивните пациенти на монотерапија. S. Ceca, S. Piermarocchi (Конгрес на SOT 2008)

– Окуларни манифестации кај болеста на Von Hippel-Lindau. Модерни ориентации во дијагностиката и третманот S. Ceca, S. Piermarocchi, G. Opocher, E. Midena (Конгрес на SOT 2011)

– Есенцијална атрофија на ирисот како манифестација на синдромот ICE (Irido-Corneal Endothelial Syndrome) S. Ceca, P. Lutaj (SEEOS 2013)